Algemene voorwaarden

INFORMATIE OVER KEUNE

Keune Haircosmetics B.V.
Koningsweg 15
3762 EA Soest
BTW-nummer: NL005813141B01
KvK-inschrijfnummer: 31026450
 

Artikel 1: Toepasselijkheid
 • 1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Keune Haircosmetics B.V. en/of de aan Keune gelieerde ondernemingen (“Keune”) en de contractuele wederpartij van Keune (“koper”) met betrekking tot producten die worden verkocht en geleverd aan koper door Keune.

 • 1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper, hoe ook genaamd, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding
 • 2.1 Alle aanbiedingen van Keune, ook voor zover het betreft prijslijsten, zijn vrijblijvend.

 • 2.2 Keune behoudt zich te allen tijde het recht voor om de overeenkomst niet aan te gaan, een order te weigeren of specifieke voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van een order. Keune is eerst gebonden, nadat de order schriftelijk door Keune is bevestigd.

Artikel 3: Levering
 • 3.1 Levering van de producten geschiedt franco op het overeengekomen afleveradres bij een orderbedrag van €200,- (excl. BTW) of hoger. Bij iedere order onder dit bedrag is koper de transportkosten verschuldigd. De transportkosten kunnen door Keune op ieder moment gewijzigd worden. Deze wijziging is niet van toepassing op ten tijde van de wijziging reeds geplaatste orders die door Keune zijn bevestigd.

 • 3.2 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Keune is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van termijnen en koper kan daaraan geen rechten ontlenen. Als richtlijn wordt gehanteerd: levering binnen 24/48 uur nadat de order door Keune is bevestigd, bijzondere omstandigheden voorbehouden.

 • 3.3 Keune behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren. Alsdan zal elke leverantie beschouwd worden als een zelfstandige levering.

 • 3.4 Het is koper nooit toegestaan om door Keune geleverde producten om te pakken of opnieuw te(doen) verpakken of te voorzien van een ander merk of kenteken.

 • 3.5 Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Keune zich inspannen een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Als daarvan sprake is, dan zal Keune dat uiterlijk op het moment van levering aan koper laten weten.

Artikel 4: Prijzen
 • 4.1 Prijzen staan vermeld in de meest recente prijslijsten van Keune. Daarvan afwijkende afspraken met medewerkers van Keune, binden Keune eerst na diens schriftelijke bevestiging.

 • 4.2 Koper wordt steeds geacht met de meest recente prijslijst bekend te zijn.

Artikel 5: Betaling
 • 5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting, verrekening, opschorting of schuldvergelijking.

 • 5.2 Alleen bij betaling binnen de toepasselijke betalingstermijn kan de op de factuur vermelde kredietbeperking in mindering gebracht worden.

 • 5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd en zijn de kosten, die Keune maakt voor de incasso van het verschuldigde, voor rekening van koper. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €225.

Artikel 6: Reclame en klachten
 • 6.1 Transportschade of manco’s dienen direct bij ontvangst van de producten door koper te worden geconstateerd en vermeld op het bij ontvangst te tekenen document. Manco’s en gebreken aan de inhoud van colli, dienen uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van de producten schriftelijk aan de Keune te worden gemeld.

 • 6.2 Reclames uit hoofde van de hierna genoemde garantie, dienen binnen 14 dagen na constatering door koper ter kennis van Keune te zijn gebracht, met dien verstande dat ieder recht tot reclamatie door koper vervalt na verloop van 1 jaar na levering van de producten.

 • 6.3 Retourzendingen ten gevolge van reclames kunnen slechts met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Keune geschieden.

 • 6.4 Reclames, die door Keune gegrond bevonden worden, geven koper geen ander recht dan tot vervanging van de geleverde producten.

 • 6.5 Eventuele reclames ontheffen koper niet van de plicht tot betalen binnen de betalingstermijn.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
 • 7.1 De eigendom van de door Keune geleverde producten blijft bij de Keune, totdat koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan en totdat koper iedere vordering van Keune wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten.

 • 7.2 De koper is, zolang hij aan zijn verplichtingen tegenover Keune niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten een (bezitloos) te vestigen, noch de producten aan derden te leveren, dit laatste anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 • 7.3 Indien koper ter zake van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, dient hij de producten op eerste verzoek van Keune aan deze terug te geven. De kosten van teruggave zijn voor rekening van koper.

Artikel 8: Doorverkoop
 • 8.1 Producten die uitsluitend voor professioneel gebruik in de kapsalons dienen, worden alleen aan door Keune aangewezen agenten, dan wel aan erkende kapsalons geleverd. Doorverkoop van deze producten aan derden (anders dan de hiervoor bedoelde agenten en erkende kapsalons) is onder geen voorwaarde toegestaan.

 • 8.2 Door Keune geleverde producten, die bestemd zijn voor doorverkoop aan consumenten, mogen in geen geval aan niet-consumenten worden doorverkocht, tenzij Keune daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 • 8.3 De staat van de verpakking en de formulering van de producten moet bij het aanbieden aan klanten altijd identiek zijn aan de staat waarin het product oorspronkelijk van Keune is ontvangen.

 • 8.4 De producten worden uitsluitend bij Keune of bij Keune aangewezen distributeurs gekocht en niet bij andere partijen.

Artikel 9: Overmacht
 • 9.1 Keune is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, in geval van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan: transportstremmingen, epidemieën of pandemieën, technische storingen, acties van de overheid, stakingen of machinebreuk bij Keune.

 • 9.2 Keune is in geval van overmacht gerechtigd de overeenkomst binnen redelijke termijn alsnog uit te voeren, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Koper is bij overmacht van Keune pas gerechtigd tot ontbinding, nadat hij Keune een redelijke termijn heeft gegund om alsnog na te komen.

Artikel 10: Garantie
 • 10.1 Keune staat in voor de kwaliteit van de producten gedurende 1 jaar na levering, op voorwaarde dat de producten zijn opgeslagen en/of gebruikt conform de door Keune verstrekte voorschriften. Als op een product een houdbaarheidsdatum staat vermeld, dan wordt de kwaliteit van een ongeopend product gegarandeerd tot deze houdbaarheidsdatum, op voorwaarde dat de verstrekte voorschriften zijn nageleefd.

 • 10.2 De garantieverplichtingen van Keune geven koper geen ander recht dan tot vervanging van de producten.

 • 10.3 Vorderingen uit hoofde van de garantie vervallen, indien zij niet conform het bepaalde in artikel 6 ter kennis van Keune zijn gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
 • 11.1 Iedere aansprakelijkheid van Keune, uit welke hoofde dan ook ontstaan, is beperkt tot maximaal de gefactureerde prijs van het product dat de schade heeft veroorzaakt.

 • 11.2 Keune is niet aansprakelijk voor: a. Bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten, en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan); b. Schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen of derden; c. Schade ten gevolge van ondeskundig gebruik en/of onjuiste toepassing van het geleverde.

 • 11.3 Koper vrijwaart Keune voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding, direct of indirect verband houdende met de geleverde producten.

 • 11.4 Ieder recht van koper, waaronder een aanspraak op schadevergoeding, vervalt bij gebreke van tijdige reclamatie zoals vermeld in artikel 6. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Keune vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 • 11.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn vermeld in 11.1 en 11.2 gelden niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van met de leiding van Keune belaste personen.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
 • 12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Keune ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, of op ander materiaal zoals analyses, ontwerpen en overige documentatie berusten uitsluitend bij Keune, haar licentiegevers of haar leveranciers. Koper onthoudt zich van het gebruik van handelsnamen, domeinnamen, woord-, vorm- en beeldmerken, modellen, auteursrechten, knowhow en octrooien van Keune, tenzij Keune daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd.

 • 12.2 Koper garandeert dat hij of zij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Keune of waardoor deze rechten ongeldig worden. Als koper bekend wordt met een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de Keune, dient hij de Keune onmiddellijk op de hoogte te stellen. Koper zal Keune in dat geval voorzien van alle relevante informatie met betrekking tot de inbreuk.

Artikel 13: Geschillen/Toepasselijk recht
 • 13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Keune gesloten is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn ook in andere talen uitgegeven. Bij interpretatieverschillen prevaleert altijd de Nederlandse tekst. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper, hoe ook genaamd, worden door Keune uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 13.2 Geschillen tussen Keune en koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Keune. Keune behoudt zich echter het recht voor zijn vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. vestiging van koper.